''

Ondernemingsgegevens

 Eymernatuursteen BV, handelend als Veinstone,

Industrieweg-Noord 1102a, 3660 Oudsbergen te België

Algemeen e-mailadres: info@veinstone.be

Telefoonnummer:  +32 89 61 42 03

KBO: 0554670744

Btw-nummer: BE0554670744

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Veinstone BV, een BV met maatschappelijke zetel te Industrieweg-Noord 1102a, 3660 Oudsbergen, BE, BTW BE0554670744, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Veinstone moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Veinstone aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het aanrekenen van eventuele waarborg- of verloren verpakking zoals paletten, kisten,… kan niet correct tijdens het bestelproces verrekend worden. De Klant zal hiervan na administratieve verwerking op de hoogte van worden gesteld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Veinstone niet. Veinstone is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Veinstone is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Veinstone. Veinstone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan door het zoeken op onze website producten volgens de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje toevoegen. Door vervolgens op het winkelmandje te klikken krijgt de klant een overzicht van de producten in het winkelmandje. Hier kunnen de hoeveelheden desgewenst nog aangepast worden. Bij aanpassing van het winkelmandje kan de Klant de winkelwagen bijwerken om het gewenste overzicht te bekomen. Als dit na controle van de Klant correct is, kan de klant kiezen om verder te winkelen of om de geselecteerde producten af te rekenen door met de knop Afrekenen te bevestigen. De klant heeft dan de keuze om in te loggen indien de Klant reeds over een account beschikt of af te rekenen zonder account. Bij het ingeven van uw accountgegevens komt u in een volgende scherm waar uw gegevens van onze database al vooraf ingevuld werden. Indien u kiest om af te rekenen zonder account zal u in een volgens scherm naar uw contactgegevens en leveradres gevraagd worden, teneinde uw online aankoop te kunnen verwerken. Na het ingeven van het leveradres kan u kiezen voor afhaling of de mogelijke leveropties en zal de leverkosten berekend worden. Na keuze tussen afhaling of de gewenste levermethodes kan u een gewenste leverdatum selecteren. Door verder te gaan heeft u een overzicht van het contact e-mailadres, de facturatiegegevens en telefoonnummer, het leveradres en wijze van levering en de gewenste leverdatum. Ook een overzicht bestelling met de prijzen en de totaalprijs inclusief BTW. Indien de Klant over een kortingscode beschikt kan hij deze vervolgens in het voorziene vak ingeven en de kortingscode laten toepassen. Vooraleer de klant kan betalen en de afkoop kan afronden dient de Klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de waarborgberekening door de vakjes aan te vinken. Bij akkoord zal de klant naar een betaalplatform omgeleid worden en een keuze kunnen maken tussen de beschikbare betaalmethodes. Na betaling ontvangt de klant een bevestigingsscherm en nogmaals een overzicht van de bestelling. Via e-mail ontvangt de klant nogmaals dit overzicht. Van zodra de administratieve verwerking is uitgevoerd zal de Klant een orderbevestiging ontvangen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart (Bancontact)

  •  via betaling via online bankieren

Veinstone is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de producten beschikbaar zijn voor verzending zullen deze verzonden worden of ontvangt de Klant een bericht dat deze afgehaald kunnen worden. De vermoedelijke levertermijn wordt steeds per artikel vermeld in de online-cataloog en de leverdatum die de Klant kan kiezen in het bestelproces houdt hier zoveel mogelijk rekening mee. De leverkosten worden meegedeeld tijdens de online aankoop. Afhalen kan in ons afhaalpunt te Industrieweg-Noord 1102a, 3660 Oudsbergen te, België. Voor pakketverzending werken we in de meeste gevallen met Bpost. Grotere zendingen worden verstuurd met vervoerders. Hiervoor zal de klant per mail of telefonisch gecontacteerd worden met de melding wanneer de levering zal plaatsvinden. De levering kan plaatsvinden door een vervoerder met vrachtwagen en laadklep of door een vervoerder met vrachtwagen met kraan. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het leveradres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de vervoerder op moment van levering en aan Veinstone binnen de 48 uur na ontvangst. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Veinstone was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Veinstone. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Veinstone te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Veinstone. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste onderdeel van het order fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Veinstone, Industrieweg-Noord 1102a, BE-3660 Oudsbergen, telefoon +32 89614203, e-mail info@veinstone.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping op de website https://veinstone.be/content/10-herroepingsrecht-webshop, maar is hiertoe niet verplicht. "De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://veinstone.be/content/10-herroepingsrecht-webshop. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Veinstone heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de magazijnverantwoordelijke van Veinstone, Industrieweg-Noord 1102a, 3660 Oudsbergen te België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn even groot als de aangerekende leverkost, exclusief korting.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Veinstone zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Veinstone alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Veinstone  op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Veinstone  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Veinstone  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Veinstone betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Veinstone klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Veinstone.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Veinstone zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Veinstone is bereikbaar op het telefoonnummer +32 89 61 42 03, via e-mail op info@veinstone.be of per post op het volgende adres Industrieweg-Noord 1102a, 3660 Oudsbergen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Veinstone beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Veinstone zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Veinstone, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Veinstone of via info@veinstone.be kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Veinstone BV, Industrieweg-Noord 1102a, 3660 Oudsbergen te België, e-mail info@veinstone.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy op www.veinstone.be. 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy op www.veinstone.be.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Veinstone om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Veinstone. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

De verkoper heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Veinstone BV Industrieweg-Noord 1102a B-3660 Oudsbergen België info@veinstone.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)

Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Oppure Reset password